Brandskydd

KFUM Ystad » För dig i Huset » Brandskydd

Brandskydd

Ordningsregler och säkerhetsbestämmelser

Allt hänger ihop, ett bra brandskydd kan aldrig fungera utan att det finns ett grundläggande säkerhetstänkande som genomsyrar all verksamhet.  Ansvar för verksamhet som bedrivs

 • För all verksamhet som bedrivs skall det finnas en ansvarig person som är minst 18 år (t.ex Ledare).
 • Verksamhetsansvarig (t.ex Ledare) inom sektion under KFUM Ystad svarar mot den som är sektionsansansvarig (KFUM Ystads Styrelsen).
 • Verksamhetsansvarig (tex Ledare) inom förening ansluten till KFUM-huset svarar mot den egna föreningens verksamhetsledare och styrelse som i sin tur har kontakt med KFUM Ystads Verksamhetsledare och Styrelse.
 • För varje förening med verksamhet i KFUM-Huset gäller följande Föreningens styrelse ansvarar för att… -verksamheten i den egna föreningen genomförs på ett säkert sätt. -alla Verksamhetsansvariga Ledare känner till för husets gällande brandskyddsregler (se text nedan).
 • Verksamhetsansvarig för verksamhet ej knuten till vare sig KFUM Ystad eller till KFUM-huset ansluten förening, är ansvarig mot den som ansvarar för utlåning eller uthyrning av lokalerna som i sin tur är ansvarig mot KFUM Ystads styrelse.
 • Den verksamhetsansvarige (t.ex Ledaren) är skyldig att känna till de ordningsregler och säkerhetsföreskrifter som gäller för verksamheten.
 • Det är den verksamhetsansvariges skyldighet att se till att ordningsregler och säkerhetsföreskrifter följs.
 • Det är på den verksamhetsansvariges ansvar att anmäla fel och skador på lokaler och inventarier som uppkommit under verksamhetens bedrivande.
 • Om övernattning ska ske i andra lokaler än i lägenheterna måste detta anmälas till husets Verksamhetsledare (Per Berg 073-6774884). I anmälan skall finnas uppgift om hur många som övernattar och vem som är ansvarig på plats under natten (namn & telefonnummer)

Instruktion och checklista för verksamhetsansvariga ledare och funktionärer

Denna instruktion delas ut till alla ledare och funktionärer som ska fungera som verksamhetsansvariga i KFUM-husets lokaler. Det är viktigt att ALLA som är verksamhetsansvariga har satt sig in i dessa instruktioner samt följer checklistan om det skulle inträffa att brandlarmet går.

Som verksamhetsansvarig är du skyldig att…

 • Innan verksamheten påbörjas ha kontrollerat att utrymningsvägarna till de lokaler som ska användas är fria samt att de är upplåsta.
 • Under det att verksamheten pågår måste du ha koll på vilka och hur många som deltar i verksamheten. Det är viktigt att du några gånger per verksamhetsår har en enkel säkerhetsgenomgång med de som deltar i verksamheten där de får veta vad som ska hända om brandlarmet går, samt övar detta.

Om brandlarmet går

 • Om brand utbrutit i anslutning till pågående verksamhet, om möjligt, påbörja genast släckning med de brandsläckare som finns i lokalerna. Utrym samtidigt lokalen.
 • Ring genast 112 om brand är konstaterat. Annars ring först ansvariga nedan.
 • Om brandlarmet är ett falsklarm, ring genast ansvariga nedan.
 • Alltid vid larm, kontakta ansvariga för KFUM-huset: Per 073-677 48 84. Det är på den verksamhetsansvariges ansvar att se till att alla deltagare i verksamheten snarast utrymmer lokalerna och återsamlas på angiven återsamlingsplats.
 • Det är på den verksamhetsansvariges ansvar att räkna in och kontrollera så att alla deltagare har utrymt.
 • Gå inte tillbaka in förrän ansvariga eller räddningstjänst är på plats och ger sitt godkännande. Observera att du ska inte och kan INTE göra något för att återställa eller tysta larmet, det kan bara göras av de som är ansvariga för huset. Försök således inte att mixtra med larmet, det gör bara allt värre och du kan bli ersättningsskyldig om du förstör utrustningen.

Brandsäkerhet

 • KFUM-huset är utrustat med automatiskt brandlarm som går till Securitas larmcentral.
 • Det är viktigt att den som är verksamhetsansvarig är förtrogen med utrymningsplanen för de aktuella lokalerna och var brandsläckare och nödutgångar finns.
 • Det är på den verksamhetsansvariges ansvar att brandsäkerheten förstärks om den verksamhet som skall bedrivas kräver det.
 • Öppen eld inkl. rökning får ej förekomma inomhus. Stearinljus och fotogenlyktor är undantaget, men det är på den verksamhetsansvariges ansvar att se till att de hanteras säkert och att de släcks. Dispens kan i enskilda fall ges av KFUM Ystads styrelse.
 • Om det ska göras byggnationer eller reparationer som kan generera rök (t.ex svetsning) skall larmet tillfälligt inaktiveras. Detta görs bäst genom att kontakt tas med KFUM-husets verksamhetsledare Per Berg.
 • Om övernattning ska ske i andra lokaler än i lägenheterna måste detta anmälas till husets verksamhetsledare Per Berg. I anmälan skall finnas uppgift om hur många som övernattar och vem som är ansvarig på plats under natten (namn & telefonnummer).
 • Vid användning av rökalstrande utrustning, t.ex rökmaskiner, måste larmet först kopplas bort för de aktuella lokalerna. Tag kontakt med husets verksamhetsledare Per Berg om detta.
 • Om brandlarm utlöses genom brott mot dessa regler eller genom slarv kan den verksamhetsansvarige hållas ansvarig för saker som kan drabba KFUMhuset t.ex reparationer, sanering och debitering för falsklarm etc.

Elsäkerhet

 • Till KFUM-husets elnät får utrusning ej kopplas in som ej är elsäkerhetsgodkänd.
 • Inga omkopplingar av elnätet får göras utan godkännande från KFUM-husets el-ansvarige.
 • Om fel eller skador uppkommer på KFUM-husets elnät skall detta snarast anmälas till KFUM-husets el-ansvarige eller verksamhetsledare.

Brand och utrymningsövning

Brand och utrymningsövning skall genomföras med alla verksamheter i KFUM-huset.  Det är varje föreningsstyrelses ansvar att se till att detta görs.

Planerad övning

Vid en planerad övning informeras alla inblandade om vad som skall hända. Först diskuteras händelseförloppet och vad man skall göra. Därefter genomförs övningen. Allt avslutas med utvärdering och frågestund.

GET SOCIAL