integritetspolicy

KFUM Ystad » Integritetspolicy

KFUM Sverige erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. För att utveckla sin fulla potential är det viktigt för oss att skapa trygghet och värna om allas personliga integritet. Denna policy beskriver hur KFUM Sverige säkerställer att alla individers personliga integritet respekteras.

Personuppgiftsansvar

KFUM Sverige (org nr. 802004-2290) är personuppgiftsansvarig, d.v.s. ansvarig för att behandling av personuppgifter inom ramen för KFUM Sverige sker i enlighet med gällande lagstiftning och denna policy.

Rättslig grund

KFUM Sverige förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning. Rättslig grund för hantering av personuppgifter kan exempelvis vara avtal, samtycke, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. Läs mer om vad rättslig grund innebär här: https://www.datainspektionen.se/lagar– regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/

Varför behandlar vi personuppgifter?

För att KFUM Sverige ska kunna bedriva verksamhet i enlighet med vårt ändamål behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
KFUM Sverige behandlar personuppgifter för att:

  • administrera aktiviteter (t.ex. utbildningar och mötesplatser)
  • kommunicera med medlemmar och övriga intresserade om möjligheter, påverkansfrågor och annan värdefull information
  • rapportering av medlemsstatistik och verksamhet till myndigheter och studieförbund
  • hantera ekonomiska transaktioner (t.ex. arvoden, löner, gåvor m.m.)
  • etablera avtal och samarbeten med externa parter
  • dokumentera viktig information för rörelsen (årsmöten, styrelsemöten m.m.)
  • samla in gåvor och bidrag till verksamheten i Sverige och internationellt

Hur inhämtar vi personuppgifter?

Medlemsstatistik- och verksamhetsredovisning
KFUM Sverige hanterar personuppgifter genom den medlemsrapportering som årligen inhämtas från medlemsföreningar. Personuppgifter kan lämnas vidare till myndigheter och studieförbund i syfte att redovisa verksamhet för att motta bidrag rörelsen är berättigad till. Detta är baserat på rättslig förpliktelse som laglig grund.

Arrangemang i KFUM Sveriges regi eller som samordnas av KFUM Sverige
KFUM Sverige arrangerar regelbundet mötesplatser i form av t.ex. utbildningar, forum, seminarier och erfarenhetsutbyten. KFUM Sverige möjliggör också för att individer anslutna till KFUM-rörelsen att delta i arrangemang som andra aktörer står för. Vid denna typ av arrangemang kan även personuppgifter i form av fotografi hanteras. Hanteringen av personuppgifter baseras på individens samtycke.

Nomineringar, fonder & stipendier
Föreningar och individuella medlemmar kan ansöka om stipendier och fondbidrag till KFUM Sverige samt nominera till förtroendeposter eller utmärkelser. Personuppgifter hanteras baserat på samtycke vid ansökan. Vid nominering av någon annan görs en intresseavvägning utifrån berättigat intresse som laglig grund.

Nyhetsbrev
Vid aktiv prenumeration av KFUM Sverige nyhetsbrev hanteras mottagarens personuppgifter, baserat på prenumerantens samtycke.

Insamling
I samband med donationer kommer uppgifter om betalningssätt och ev. betalkortsinformation att behandlas, uteslutande för att genomföra betalningen och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Betalkortsinformation sparas inte efter betalningens genomförande, om givaren inte aktivt har valt att göra återkommande betalningar – då de i så fall sparas tills hen väljer att avsluta din återkommande gåva eller kontaktar oss för att avregistrera sig. Detta baseras på samtycke.

Samarbeten
I samband med diverse samarbeten med externa parter och/eller till KFUM Sverige anslutna föreningar kan personuppgifter komma att behandlas. Detta baseras på avtal eller samtycke.

Känsliga personuppgifter

KFUM Sverige välkomnar alla till vår gemenskap, oavsett kön, ålder, tro, politisk åskådning eller intresse osv.. Medlemskap eller engagemang i KFUM kan inte per automatik kopplas till känsliga personuppgifter. KFUM Sverige undviker i möjligaste mån att samla in känsliga personuppgifter.

Personuppgifter om barn

Vid hantering av personuppgifter av barn under 16 år inhämtas samtycke från vårdnadshavare.

Minimering & tidsspann för personuppgiftshantering

KFUM Sverige strävar efter att minimera mängden personuppgifter som hanteras samt att tidsspannet för personuppgiftshantering är rimligt. KFUM Sverige kommer att genomföra bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om ändamålen inte kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Rätt att begära information och att korrigera felaktiga uppgifter

Varje person vars personuppgifter hanteras av KFUM Sverige har rätt att få information om när och hur deras personuppgifter behandlas. Personen kan begära att felaktiga uppgifter korrigeras samt begära att hanteringen upphör genom att skicka en skriftlig undertecknad begäran. Läs mer om den enskildes rättigheter här: https://www.datainspektionen.se/lagar– regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Ändringar i KFUM Sveriges integritetspolicy

KFUM Sverige förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Aktuell policy finns publicerad på webplatsen http://kfum.se/om-oss/policy/ .

Frågor

Vid frågor om KFUM Sverige behandling av personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-677 30 00 eller info@kfum.se.

GET SOCIAL